Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsche (Germany)Russian (Russia)

Fundusze Europejskie ? dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość

 

 

 

 

 

Warszawa, 1 marca 2012r.

REKPOL SP.J. RĘKAWEK

UL. Płowiecka 29

04-501 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 ?Paszport do eksportu? osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 ? 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy REKPOL Sp.J.Rękawek

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-14-450/11

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

1)         informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;

2)         opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;

3)         opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;

4)         opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;

5)         opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;

6)         analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;

7)         opis celów i strategii eksportowej;

8)         rekomendację rozwoju działalności eksportowej;

9)         wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;

10)      szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;

11)      wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE)  nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)

Złożona oferta powinna zawierać:

 1. nazwę i adres oferenta,
 2. datę sporządzenia,
 3. termin ważności oferty,
 4. informację na temat zakresu przedmiotowego opracowania,
 5. maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
 6. cenę całkowitą netto i brutto wykonania usługi,
 7. informację na temat maksymalnego terminu płatności,

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia

Oferta powinna być ważna minimum do: 15.03.2012 r.

Oferta powinna być przesłana pocztą na adres siedziby firmy wskazanej na pierwszej stronie.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

Termin składania ofert upływa w dniu: 12.03.2012 r. o godz. 10.00

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1

Maksymalny termin realizacji zlecenia

 • do 60 dni ? 10 pkt.
 • 61-90 dni ? 5 pkt.
 • pow. 90 dni ? 0 pkt.

10

2

Cena całkowita za usługę

 • do 12.500 zł netto ? 10 pkt.
 • pow. 12.500 zł netto ? 0 pkt.

10

3

Maksymalny termin płatności za usługę

 • pow. 90 dni od dnia zdania PRE, nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF (zgodnie z umową o dofinansowanie) ? 10 pkt.
 • 61-90 dni od dnia zdania PRE, nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF (zgodnie z umową o dofinansowanie) ? 5 pkt.
 • do 60 dni od dnia zdania PRE, nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF (zgodnie z umową o dofinansowanie) ? 0 pkt.

10

 

 

Razem

30

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).

??..????????.??

Podpis

 

| + - | RTL - LTR
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.